Skip to content

แนะรัฐและเอกชนขยายโอกาสละครและภาพยนตร์ไทยในจีนต่อยอดไปธุรกิจ

การฉายละครและภาพยนตร์ไทยในประเทศจีน ไม่เพียงแต่สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศไทยในรูปแบบค่าลิขสิทธิ์เท่านั้น แต่ยังเป็นช่องทางสร้างมูลค่าจากอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cultural Industry) กล่าวคือ เป็นโอกาสสร้างมูลค่าเพิ่มจากละครหรือภาพยนตร์ โดยพัฒนาโครงเรื่องที่นำไปสู่การติดตามซื้อสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การฉายละครและภาพยนตร์ไทยในประเทศจีนยังเผชิญอุปสรรคจากกฎระเบียบของรัฐบาลที่มุ่งปกป้องผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ในประเทศ ทั้งการจำกัดโควต้าละครและภาพยนตร์ การกำหนดเวลาฉาย การกำหนดกฎระเบียบการร่วมทุน รวมถึงการเซ็นเซอร์ละครและภาพยนตร์ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้ละครและภาพยนตร์ไทยสามารถเจาะตลาดผู้ชมในประเทศจีนได้มากขึ้น โดยข้อเสนอแนะสำหรับภาครัฐและเอกชนส่วนประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้

– ภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐควรมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไทยสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยประเด็นเร่งด่วน ได้แก่ การเจรจาเพื่อลดอุปสรรคในการนำละครและภาพยนตร์ไทยไปฉายยังประเทศจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขยายโควต้าละครและภาพยนตร์ไทย และการผ่อนคลายระเบียบการร่วมทุนระหว่างผู้ผลิตชาวไทยและชาวจีน ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของการเจรจาเพื่อให้ได้ประโยชน์สำหรับทั้งสองประเทศ

– ภาคเอกชน
ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไทยควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการรับชมละครและภาพยนตร์ไทยของผู้ชมชาวจีนในด้านปัจจัยประชากรศาสตร์ ไลฟ์สไตล์ และรสนิยม เพื่อเป็นแนวทางในการคัดเลือกหรือผลิตละครและภาพยนตร์ป้อนสู่ตลาดจีนที่สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ผลิตละครไทยที่ผลิตละครเพื่อตอบโจทย์ผู้ชมในประเทศเป็นหลัก โดยมองว่าการส่งออกละครไทยไปยังประเทศจีนเป็นผลพลอยได้เท่านั้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไทยควรสร้างความหลากหลายด้านเนื้อหาและประเภทของละครและภาพยนตร์เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับผู้ชมชาวจีน รวมถึงยกระดับการเขียนบทละครและภาพยนตร์ไทย โดยอาจอยู่ในรูปแบบการสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทั้งนี้ พบว่า การพัฒนาโครงเรื่องยังเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไทยต้องให้ความสำคัญ โดยชาวจีนชอบละครและภาพยนตร์ที่มีเนื้อเรื่องสะท้อนการใช้ชีวิต และสามารถเข้าถึงคาแรกเตอร์ของตัวละครได้ รวมถึงผู้ผลิตละครและภาพยนตร์ไทยควรใช้ดารานำแสดงที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้ชมชาวจีนอยู่แล้วเพื่อดึงดูดผู้ชมชาวจีนได้มากยิ่งขึ้น