Skip to content

ธุรกิจบริการความบันเทิงที่ตลาดไม่ควรมองข้าม

ปัจจุบันสายข่าวทางด้านบันเทิงเป็นสายข่าวที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านสูงมากในขณะเดียวกันสื่อมวลชนแทบทุกประเภทก็ให้ความสำคัญกับการรายงานข่าวสายบันเทิง รวมทั้งธุรกิจด้านอุตสาหกรรมบันเทิงก็เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสูงในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งสายข่าวบันเทิงก็เป็นสายข่าวหนึ่งที่ถูกสังคมจับตามองมากที่สุดในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีรายการบันเทิงต่างๆ ที่ตอบสนองความต้องการ ของมนุษย์ เช่น  การดูละครโทรทัศน์  การฟังเพลงทางวิทยุกระจายเสียง

ธุรกิจบันเทิงเป็นธุรกิจที่มีอัตราการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากอิทธิพลของสื่อสมัยใหม่ที่สามารถเชื่อมต่อและผสมผสานกันในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น website facebook youtube และอื่นๆ ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงความบันเทิงได้หลากหลายช่องทางโดยปราศจากเงื่อนไขของเวลาและสถานที่ ส่วนตัวผู้บริโภคเองก็มีความต้องการที่จะสื่อสารและแสดงความคิดเห็นของตนเองผ่านสื่อโดยตรงทันทีและต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานบันเทิงเพื่อแสดงเอกลักษณ์และความเป็นตัวของตัวเอง ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจบันเทิงจึงต้องเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ โดยจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสื่อ การบริหารจัดการข้อมูลและเนื้อหา มีความสามารถในการคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีความสามารถในการพัฒนาบุคลากร การตลาดเชิงรุก และการบริหารจัดการการตลาดเชิงรับรวมถึงเรียนรู้ความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ฉะนั้นการให้สาระบันเทิงลักษณะเด่นของรายการสาระบันเทิง คือ สามารถนำเสนอสาระความรู้ให้แก่ผู้ฟัง ผู้ชม โดยไม่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายแต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ

ดังนั้นการบริการด้านความบันเทิงในยุคปัจจุบันนับเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เพราะทำให้ผ่อนคลายความเครียด รวมทั้งให้ความรู้ และข้อคิด ที่เป็นประโยชน์จากรายการเหล่านั้น ซึ่งการให้สาระบันเทิงจะมีลักษณะเด่น คือ สามารถนำเสนอสาระความรู้ให้แก่ผู้ฟัง ผู้ชม โดยไม่ทำให้รู้สึกเบื่อหน่ายแต่กลับให้ความรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จึงทำให้ผู้ประกอบการหันมาสนใจในส่วนนี้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการเปิดดูละคร หรือรายการต่างๆที่ได้รับความนิยม